Onderhoud centrale stookinstallaties en stookolietanks in ondernemingen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat stookinstallaties betreft is in het Vlaamse gewest het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater van toepassing.

Ook willen we reeds vermelden dat wat de verwarmingsaudit betreft er een voorstel tot aanpassingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater geformuleerd is. Deze aanpassing stelt dat de verwarmingsaudit periodiek moet gebeuren i.p.v. éénmalig na 15 jaar. Meer informatie hierover zal op onze website www.lne.be verschijnen.

Brandstof

Keuring vóór de eerste ingebruikname van een nieuw centraal stooktoestel

(eenmalig)

Onderhoudsbeurt

(periodiek)

Verwarmingsaudit

(eenmalig, binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden)

Vast (steenkool, hout, pellets)

(door erkende technicus of geschoolde vakman)

Jaarlijks voor alle toestellen

(door geschoolde vakman)

Alle toestellen boven 20 kW

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Stookolie

(door een erkend technicus vloeibare brandstof)

Jaarlijks voor

toestellen ≥ 20 kW

(onderhoudsbeurt door
erkend technicus
vloeibare brandstoffen)

Alle toestellen > 20 kW ≤ 100 kW

(door erkend technicus
vloeibare brandstoffen)

Alle toestellen > 100 kW

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Gas

(door een erkend technicus gasvormige brandstof)

Elke twee jaar voor

toestellen ≥ 20 kW

onderhoudsbeurt door
erkend technicus gasvormige brandstoffen

Alle toestellen > 20 kW ≤ 100 kW en de verwarmingsinstallatie bestaat uit één ketel

(door erkend technicus
gasvormige brandstoffen)

Alle toestellen > 100 kW of de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Geleverd certificaat

Keuringsrapport

Door de eigenaar te bewaren bij het toestel

Reinigings (- en verbrandings)attest

De gebruiker en de eigenaar houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Verwarmingsauditrapport

Door de eigenaar te bewaren zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

Wegwerken van tekortkomingen

Als na de keuring vóór de eerste ingebruikname uit het keuringsrapport blijkt dat een verbouwing of een aanpassing van het centrale stooktoestel of van de schoorsteen noodzakelijk is, omdat de goede en veilige staat van werking onvoldoende gegarandeerd is, dan heeft de eigenaar de plicht om het centrale stooktoestel of de schoorsteen binnen de drie maanden na de datum van het keuringsrapport te verbouwen of aan te passen en om hiervan het bewijs te leveren. Het bewijs bestaat uit een nieuw keuringsrapport.

Als na de onderhoudsbeurt uit het reinigings- en/of verbrandingsattest blijkt dat het centrale stooktoestel niet in goede en veilige staat van werking verkeert, of dat herstellingen aan de schoorsteen of aan het centrale stooktoestel noodzakelijk zijn, dan hebben de gebruiker en de eigenaarde plicht om de schoorsteen of het centrale stooktoestel binnen de drie maanden in orde te brengen en om hiervan het bewijs te leveren. Dit bewijs bestaat uit een nieuw attest.

Hieraan zijn geen verplichtingen gebonden. Het is

aan de eigenaar om te beslissen wat hij/zij met het

verwarmingsauditrapport doet.

Wat stookolietanks betreft is in het Vlaamse gewest het Vlaams Reglement Milieuvergunningen (VLAREM) van toepassing. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-ingedeelde en ingedeelde stookolietanks. De indelingslijst vindt u terug onder Titel I van het VLAREM, Bijlage 1 – De indelingslijst, rubriek 17.3.6. Stookolietanks van de school vallen dus onder ingedeelde inrichtingen. De voorwaarden waaraan de ingedeelde stookolietanks moeten voldoen vindt u onder Titel II van het VLAREM onder Hoofdstuk 5.17. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN.

Stookolie-tank

Controle vóór het plaatsen

(eenmalig)

Keuring na de plaatsing maar voor ingebruikname van een tank

(eenmalig)

Beperkt
onderzoek

Algemeen onderzoek

Ondergronds

(Door een erkend stookolie technicus)

(Door een erkend stookolie technicus)

Jaarlijks
(waterwinningsgebied of beschermingszone)

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1 ≥ 20.000 l

10-jaarlijks(waterwinningsgebied of beschermingszone)

(Door erkend stookolie technicus)

Tweejaarlijks2

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1,2 ≥ 20.000 l

15-jaarlijks

(Door erkend stookolie technicus)

Bovengronds

Driejaarlijks (max. 40 maand tussen)2

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1,2 ≥ 20.000 l

20-jaarlijks

(Door erkend stookolie technicus)

Geleverd
certificaat


Conformiteitsattest voorzien van naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus.

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkplaat/klever. Hierop wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van hetzij de controle bij de plaatsing, hetzij de laatst uitgevoerde controle en de uiterste datum van de eerstvolgende controle aangebracht.

Opmerkingen:

1 Het algemeen onderzoek is niet nodig voor houders uit gewapend thermo-hardende kunststoffen.

2 Voor houders gelegen buiten de waterwingebieden en de beschemingszones kan van voorvermelde termijnen afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.

Erkend technicus

  • Certificaat van bekwaamheid op naam (dus niet op firma)
  1. Erkenningsnummer – aanvangsdatum en vervaldatum
  2. Mag niet worden doorgegeven aan collega’s

Groene, oranje of rode merkplaat/klever op de stookolietank?

  • Een groene merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
  • Een oranje merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden die ingaat de eerste van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkplaat. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
  • Een rode merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle dient onderworpen. Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat aangebracht werd maakt de exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

 

Comment (0) Hits: 1477

Carrière als acteur

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Voor wie dit nog niet wist: in vervlogen tijden had ik ambities om een grote filmster te worden. Ik vermoed dat mijn droom hier aan diggelen geslagen werd...

Opgepast: schokkende beelden en écht haar!

Comment (0) Hits: 1068

200 fantastische tools voor webdesigners

Gebruiker beoordeling: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Het fantastische tijdschrift Webdesigner Magazine publiceerde ter ere van het 200e nummer een prachtige overzicht van 200 zeer nuttige tools die elke webdesigner minstens moet kennen. Links naar de 200 tools vind je op deze pagina...

Read More Comment (0) Hits: 3032

Van kanker of diabetes zeg je toch ook niet dat het de schuld is van de ouders

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Open brief om een hart onder de riem te steken van de tienduizenden stille slachtoffers van de zaak De Gelder.

Een psychische ziekte is een ziekte

Zoals er kanker, diabetes, hart- en vaatziekten zijn, zo bestaat er ook schizofrenie, depressie, eetstoornissen. Een fysieke aandoening verschilt in niets van een psychische aandoening behalve in de aard van de symptomen en de behandeling ervan.

Bij fysieke aandoeningen is er koorts, een bloeduitstorting, een botbreuk, een gezwel.

Bij psychische aandoeningen zijn er stemmingsproblemen of -wisselingen, stemmen horen, achterdocht, zich terug trekken.

De meeste somatische aandoeningen zijn te verhelpen met de gepaste behandeling, een aantal zijn chronisch en soms komt men te overlijden als de behandeling niet aanslaat.

De meeste psychische aandoeningen zijn te verhelpen met de gepaste behandeling, een aantal zijn chronisch en soms komt men te overlijden - meestal door zelfdoding – als de behandeling niet helpt.

Hetzelfde en toch ietsje anders

Iemand die een somatische aandoening heeft, begrijpt wat er aan de hand is en ziet in dat behandeling nodig is om de aandoening te genezen of te stabiliseren.

Iemand die een psychische aandoening heeft, begrijpt dat meestal ook maar vooral in het geval van een psychotische problematiek heeft de persoon vaak geen ziektebesef.

De persoon beseft niet dat hij ziek is, en dus is het logisch dat hij/zij vindt dat er niks aan de hand is en bijgevolg geen hulp nodig heeft. In het kader van de ziekte schizofrenie is dit zelfs een gekend symptoom, dat deel uitmaakt van het ziektebeeld. Bij meer dan 60% van de mensen met schizofrenie is er geen ziekte-inzicht. Dit neurologische fenomeen noemt men anosognosie.

Tienduizenden gezinnen in Vlaanderen worden mee gestigmatiseerd

Tienduizenden ouders, broers en zussen, partner en kinderen van leveren dagelijks strijd tegen de vaak onduidelijke en bizarre symptomen van de aandoening van hun psychisch ziek gezinslid. Zij zoeken de gepaste zorg, moeten opboksen tegen vooroordelen, worden vaak niet geloofd en proberen met veel zorg en liefde hun gezinslid zo goed mogelijk op te vangen, vaak ten koste van de eigen gezondheid.

Schizofrenie is geen zeldzame aandoening met life-time prevalentiecijfers van 0,5 op 100. Ongeveer 6% van de volwassen bevolking lijdt aan depressie. Bij 14% van de bevolking komt minstens 1 persoonlijkheidsstoornis voor. Evenals bij somatische aandoeningen kan 1 persoon lijden aan verschillende psychische aandoeningen tezelfdertijd.

In Vlaanderen schat men dat ongeveer 800 000 gezinsleden van nabij betrokken zijn op iemand met een psychiatrische problematiek.

Stop met families van psychisch zieken te beschuldigen

Zeggen dat een gezin schuld heeft aan de schizofrenie van een gezinslid, is hetzelfde als zeggen dat een familie schuld heeft aan het kankergezwel, of aan de diabetes, of aan de astma van een gezinslid.

Onzinnig, is het niet?

Inderdaad. Gezinnen met een psychisch ziek gezinslid hebben de bijkomende 'pech' dat hun gezinslid geen maatschappelijke aanvaardbare aandoening ontwikkelt zoals diabetes of astma of kanker maar een door de samenleving gestigmatiseerde aandoening zoals depressie, of schizofrenie, of een persoonlijkheidsstoornis.

Gezinsleden treffen geen schuld aan de psychische problematiek van hun gezinslid

De ouders, broer en zus, grootouders en familie van Kim De Gelder hebben geen enkele schuld aan de aandoening van Kim De Gelder.

Ze hebben geen enkele schuld aan de aandoening, maar zullen zich voor de rest van hun leven schuldig voelen. We moeten met zijn allen dringend ophouden om gezinnen met een psychisch ziek gezinslid nog langer te stigmatiseren en uit te sluiten. Zij voelen zich door iedereen in de steek gelaten, en zijn ontdaan door de publieke reacties op het eerlijke getuigenis van de familieleden van Kim De Gelder. Gezinnen voelen het onbegrip nog toenemen.

Het maakt de zaken bovendien alleen maar erger: mensen durven niet meer praten over de psychische problemen die zich in hun gezin voordoen, of men begint te panikeren bij het minste bizar gedrag dat zich voordoet, mensen durven geen hulp zoeken terwijl die er wel is.

Gezinnen met een psychisch ziek gezinslid verdienen maatschappelijke erkenning, hebben recht op hulp en steun en hebben recht op begrip. Van elk van ons.

Mieke Craeymeersch
Namens Similes vzw, familievereniging geestelijke gezondheid

Contact

  • Groeneweg 151, 3001 Heverlee
  • Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
  • GSM 0476 80 70 39
  • nl.similes.be
Comment (0) Hits: 1170

12 fasen van burnout en 12 stappen om eruit te raken

Gebruiker beoordeling: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Zit je in een stresserende job? Ben je gedreven en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? De kans bestaat dat je al in meer of mindere mate getroffen werd door een burn-out. Er bestaat heel wat informatie over werkgerelateerde burn-out, maar ook het gezin of een actief vrijwilligersleven kan aanleiding zijn van opgebrand raken.

Hoe herken je een burnout bij jezelf of in je omgeving? Wat kun je doen om jezelf om je familie, collega of vriend te helpen? Lees verder om de belangrijkste stappen te leren onderscheiden.

 

Read More Comment (0) Hits: 7138