Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

iAuditorWie een goeie audit of checklist wil opstellen, denkt best aan een aantal zaken... Kort samengevat, kun je de CACHET methode gebruiken:

 • Concreet
 • Analyse
 • Controle
 • Handtekeningen
 • Evaluatie
 • Taken

 

 1. CONCREET: Bepaal wat je wil bevragen of inspecteren.

  • Welke facetten zijn relevant? Breng deze in kaart:
   • bijv. via een mindmap
   • vertrek vanaf een bestaande checklist
   • Betrek mensen met praktijkervaring. Het maakt je audit realistischer en vergroot het draagvlak.
   • Verzamel wettelijke vereisten
   • Verzamel bestaande interne procedures
  • Breng structuur aan
   • Groepeer items per thema, per locatie, per bevoegdheid
    • Vb: Quickscan klaslokaal versus audit ergonomie
   • Zorg dat de audit overzichtelijk blijft. Werk je op papier, vermijd dan waar mogelijk dat je veel weg en weer moet springen
   • Gebruik je een digitale omgeving (bijv. iAuditor van SafetyCulture), spring dan verstandig om met voorwaardelijke velden (smart fields) en groepsvelden (dynamic fields)
 2. ANALYSE:

  • Stel de risicoanalyse op
  • Bepaal hoe mogelijke antwoorden geëvalueerd worden.
   • voorbeeld Ja/Nee: is de verlengkabel IPx3
   • voorbeeld: Hoe vaak moet in deze asbesthoudende ruimte gewerkt worden?
    • Continu
    • Dagelijks
    • Wekelijks
    • Maandelijk
    • Minder
   • voorbeeld berekening: aantal vereiste toiletten
   • Houd rekening met de beperkingen van je omgeving (bijv: iAuditor beschikt momenteel nog niet over berekende velden)
  • Betrek mensen met praktijkervaring.
 3. CONTROLE: Hoe bepaal je of iets in orde is?

  • Visuele inspectie
   • Dit is een momentopname van nu
   • Bij een aangekondigde inspectie is situatie mogelijk 'geprepareerd'
   • Dit vereist deskundigheid
  • Documenten die dit aantonen
   • Dit is een momentopname uit het verleden
   • Is er één document, of kan men een continuiteit aantonen?
   • Zijn documenten ondertekend? Door uitvoerder en beslisser?
   • Is de uitvoerder gekend?
   • Is duidelijk wat het document exact aantoont?
   • Is er gevolg gegeven aan eventuele opmerkingen? (opnieuw: via visuele inspectie, documenten, bevraging, erewoord)
  • Bevragen van betrokkenen
   • Dit is subjectief
    • Dit kan gedeeltelijk ondervangen worden door vraagstelling.
    • Dit is niet per definitie fout.
   • Bevraag de juiste perso(o)n(en).
  • Is er een kwaliteitssysteem
   • Is er een geijkt stappenplan?
   • Is dit toereikend?
   • Wordt het nageleefd?
  • Verklaring op woord
   • Enkel als laatste toevlucht
   • Noteer naam en datum
   • Nastreven van hoogste in hiërarchie
   • Schriftelijk ondertekend heeft dit wel wat gezag
 4. HANDTEKENING: Voorzie in de audit de namen en handtekeningen van:

  • uitvoerder (wie heeft de audit uitgevoerd)
  • betrokkenen (bijv. machinebedienaar die vragen antwoordde)
  • personen met beslissingsbevoegdheid (bijv. directeur)
  • personen wiens mondelinge verklaring opgenomen wordt
 5. EVALUATIE: Een checklist is ook maar wat die is.

  • Een audit is ook slechts een tool.
  • Een deskundig oog kan anders beslissen.
  • Een audit heeft pas een waarde als de resultaten ook effectief bij de juiste personen terecht komen.
   • Bespreek de audit met de persoon die bevoegdheid heeft over het volledige spectrum van de audit. Dit kan een afdelingshoofd zijn, een (algemeen) directeur of
 6. TAKEN: Een goeie audit leidt tot actiepunten

  • Welke inbreuken of verbeterpunten werden vastgesteld
  • Wie is bevoegd om rond dit punt beslissingen te nemen?
  • Eventuele suggesties voor oplossingen of taken formuleren.
  • Indien de audit met beslissers wordt besproken
   • Welke taken worden uitgevoerd
   • Tegen wanneer?
   • Door wie? (= uitvoerder)
   • Wie volgt dit op? (= beslisser)

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 4096 Character restriction
Your text should be in between 42-4096 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found
Powered by Komento