Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Momenteel circuleert een voorstel van nieuwkomersverklaring: niet EU-burgers die in ons land komen wonen, dienen inzicht te krijgen in de waarden en normen van ons land en moeten zich engageren de nodige inspanningen te leveren om hierin te integreren. Zoals elk bilateraal akkoord, impliceert dit ook een engagementsverklaring van de beide partijen. Vandaar dat ook de Oude Belgen (wie al langer in dit land woont) een engagementsverklaring zullen moeten tekenen. Hierbij een voorstel dat de geachte minister vrij mag overnemen...

U wenst duurzaam in dit land te blijven wonen. Ouwe Belgen, zoals u, verwelkomen reeds vele jaren mensen in nood in dit land.

Oude Belgen, zoals u, hebben vaak een gevestigde culturele achtergrond. Zij wensen hun leven in dit land uit te bouwen. De inwoners van dit land zijn echter gehecht aan bepaalde rechten, plichten, vrijheden en waarden. Om in vrede en veiligheid samen te leven is het belangrijk dat u te kennen geeft rechten, juridische beslissingen, plichten, vrijheden en waarden te erkennen en dat u zich bereid verklaart om ze na te leven.
In het raam van uw verder verblijf verwachten wij daarom dat u deze verklaring ondertekent.

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat ik mij engageer om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinderen, gedurende ons leven in België, open zullen staan voor de verscheidenheid in onze samenleving en er op actieve wijze aan zullen deelnemen.

Met het oog daarop verklaar ik het volgende:

 • Dit land respecteert de mensenrechten zoals zij werden vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. België onderschreef bovendien het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat ervoor zorgt dat de mensenrechten afdwingbaar zijn. Ik zal de wetgeving van dit land naleven en de democratische principes van dit land respecteren.
 • Ik respecteer de vrijheid en de persoonlijke integriteit van iedereen. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land iedereen recht heeft op de fundamentele vrijheden zoals zij liggen vervat in de grondwet. Deze vrijheden zijn:
  • Vrijheid van meningsuiting: iedereen mag vrij zijn overtuigingen mededelen, zowel gesproken als geschreven. Het aanzetten tot haat of geweld - ook tegenover religieuze of etnische minderheden - is echter een strafbaar feit en geeft aanleiding tot een veroordeling door de rechter.
  • Vrijheid van eredienst: iedereen mag kiezen welke godsdienst of cultus hij aanhangt. Iemand mag er ook voor kiezen een godsdienst aan te hangen die niet overeen komt met uw overtuiging. Iedereen heeft het recht van godsdienst te wijzigen of zijn godsdienst af te vallen. Dit recht impliceert ook dat religieuze symbolen gedragen mogen worden als uiting van iemands overtuiging.
  • Vrijheid van beleving van seksualiteit: een verbintenis bekrachtigd door een officiële instantie in een ander land, zal ook erkend worden in ons land. Ook in gevallen waar dit niet overeenkomt met onze normen, blijft deze verbintenis stand houden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: landen waar de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid lager ligt dan bij ons, landan waar polygamie erkend en toegelaten is door de overheden. Net zoals wij van nieuwkomers verwachten om homoseksuele relaties te erkennen conform de regels in ons land, is het onze plicht hetzelfde te doen voor wie ons land binnenkomt.
  • Vrijheid van vereniging: iedereen in dit land heeft het recht om deel uit te maken van een vereniging of er zelf een op te richten en hierin stem te geven aan bovengenoemde recht van meningsuiting, vrijheid van eredienst en/of beleving van seksualiteit.
 • Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, mannen en vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben en dat zowel mannen als vrouwen in dit land hun bijdrage leveren aan de samenleving. Mannen en vrouwen hebben dus dezelfde rechten op onderwijs en werk, mannen en vrouwen kunnen allebei deelnemen aan het democratisch proces, waaronder verkiezingen. Zowel mannen als vrouwen, zowel rijk als arm, hebben de verplichting om belastingen te betalen en inkomsten verworven in andere landen aan te geven aan de fiscus.
  • Deze gelijkheid geldt voor alle meerderjarige mannen en vrouwen: in België vanaf 18 jaar. Elke meerderjarige, man of vrouw, kiest vrij, zonder dwang van ouders of familieleden een beroep, een woonplaats of een partner.
  • Ik begrijp en aanvaard dat beide ouders in dit land de plicht hebben om in het onderhoud van hun kinderen te voorzien, en dat alle kinderen, jongens én meisjes, dezelfde kansen krijgen. Ik zal ervoor zorgen dat mijn kinderen de best mogelijke opleiding en opvoeding krijgen zodat zij actieve burgers worden van de samenleving. In geval van een scheiding zal persoonlijk conflict deze plicht niet in de weg staan.
  • Ik begrijp en aanvaard dat alle kinderen in dit land dezelfde rechten hebben. Een van deze rechten is het recht op ontspanning en vrije tijd. Ik begrijp en aanvaard dat dit soms tot overlast kan leiden, en dat ik mij hier niet tegen zal verzetten.
 • Ik begrijp en aanvaard dat het in dit land strafbaar is om geweld te plegen tegenover een andere persoon, ook tegenover een echtgeno(o)t(e) of kinderen. Dreigen met geweld is in dit land ook strafbaar. Ik begrijp dat naast fysiek geweld, ook seksueel of verbaal geweld strafbar is.
 • Ik begrijp en aanvaard dat België elke daad van discriminatie zeer streng veroordeelt. Ik begrijp en aanvaard dat elke persoon die getuige is van discriminatie tegenover anderen, zal interveniëren en dit desgevallend bij de politie aan zal geven.
 • Ik begrijp en aanvaard dat integreren in de diversiteit van deze samenleving een voorwaarde is om te blijven genieten van een verblijfsrecht in dit land.
  • Ik begrijp en aanvaard dat vluchtelingen, zolang de situatie in hun eigen land niet gestabiliseerd is, in ons land opgevangen moeten kunnen blijven. Ik begrijp en aanvaard ook dat wie lange tijd in ons land verblijft, hier een leven zal uitbouwen. Indien een vluchteling zich geworteld heeft in onze maatschappij, ervoor kan kiezen zijn verblijf in dit land te regulariseren. Voorbeelden van dit geworteld zijn, kunnen bijvoorbeeld zijn: gehuwd zijn met iemand uit ons land, kinderen hebben die een landstaal beter beheersen dan hun taal van oorsprong, een succesvolle onderneming hebben opgestart.
  • Ik begrijp en aanvaard dat elke vorm van belastingsontduiking een vorm van diefstal is, en bijgevolg strafrechterlijk vervolgbaar.
 • Ik begrijp en aanvaard dat de kennis van de taal van de regio waar ik mij zal vestigen (Nederlands, Frans of Duits) essentieel is om te komen tot een actieve participatie aan de samenleving.
  • Ik begrijp en aanvaard dat wie hier tijdelijk verblijft en geen duurzame vooruitzichten heeft, geen buitensporige inspanningen zal leveren tot het leren van een nieuwe taal.
  • Ik begrijp en aanvaard dat ik als gastvrije Oude Belg, de nodige inspanningen zal leveren om mij verstaanbaar te maken aan wie onze taal niet beheerst. Nieuwkomers die inspanningen leveren om een van onze landstalen te leren, kunnen op mijn respect rekenen. Ik zal de nodige inspanningen leveren om hen aan te moedigen tot het spreken van deze taal, ook als zij fouten maken.
  • Ik zal daarom voldoende inspanningen leveren om onze landstalen te leren en ook om wegwijs te worden in de culturele verscheidenheid van onze samenleving. Ik begrijp en aanvaard dat ik daarvoor gebruik kan maken van de integratieprojecten waarin de deelstaten van dit land voorzien.
 • Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, solidariteit een hoeksteen is van onze samenleving.
  • Wie in onze samenleving door ziekte, ongeval of andere tegenspoed niet zelf in het levensonderhoud kan voorzien, moet kunnen rekenen op sociale steun - zowel georganiseerd op overheidsniveau (ziekenzorg, werkloosheidsuitkering, invaliditeit) als op plaatselijk niveau.
  • Ik begrijp en aanvaard dat gastvrijheid en wederzijds respect essentieel zijn om dit te kunnen realiseren en dat ik hiertoe de nodige inspanningen moet leveren.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 4096 Character restriction
Your text should be in between 42-4096 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found
Powered by Komento